Nieuws van het bestuur

Inleiding

De coronacrisis heeft een grote impact op het amateurvoetbal. De competitie ligt in ieder geval tot medio januari stil, trainen is slechts beperkt mogelijk en de kantines zijn alweer geruime tijd gesloten. Het is dan ook duidelijk dat het amateurvoetbal en het verenigingsleven voor grote uitdagingen staan’. Dit is de inleiding van een bericht van de KNVB, dat SDS’55 onlangs heeft ontvangen. Woorden die we als SDS’55 bestuur onderschrijven. Het zijn bijzondere tijden voor de club. In dit nieuwsbericht willen wij jullie graag informeren over de lopende zaken bij SDS’55.

 

Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering hadden wij aanvankelijk gepland op 26 oktober 2020. De aangescherpte coronamaatregelen gooiden ook hier roet in het eten. De kantine is gesloten en een grotere ledenbijeenkomst houden is momenteel niet verantwoord. We hebben er geen zicht op wanneer het bestuur de ledenvergadering wel weer kan plannen. Volgens de statuten moet SDS binnen 6 maanden na afloop van een verenigingsjaar de algemene ledenvergadering houden. Dat gaan we niet halen …

 

Punten ledenvergadering

De bekende punten van de ledenvergadering zijn het jaarverslag van secretaris en jeugdbestuur, het financieel verslag en begroting van de penningmeester, het verslag van de kascommissie, de bestuursverkiezingen etc.

 

Jaarverslag secretaris en jeugdbestuur

Het jaarverslag seizoen 2019-2020 van de secretaris en het jeugdbestuur hebben we samengevoegd in één document en kunnen we al met jullie delen. Je kunt het jaarverslag inzien door te klikken op de volgende link: Jaarverslag 2019/2020

 

Financieel verslag van de penningmeester

Het seizoen 2019-2020 heeft SDS’55 afgesloten met een negatief resultaat van € 2185 euro (na afschrijvingen en reserveringen). Belangrijkste oorzaak van het verlies is het achterblijven van de kantine inkomsten door corona. Het verlies is ‘beperkt’ gebleven door Covid-19 subsidies van de overheid, waar SDS aanspraak op heeft gemaakt. In seizoen 2019-2020 voor een bedrag van € 5500.

De begroting van het huidige seizoen (2020-2021) geeft momenteel een verwacht verlies te zien van € 3235. Ook hier spelen de onzekere kantine inkomsten een grote rol. SDS’55 is gelukkig financieel gezond en kan een (corona) stootje hebben! Al zien we het natuurlijk op sportief en sociaal gebied graag anders. We missen de wedstrijden, het onderlinge contact op de velden en het contact met elkaar in de kantine …

De penningmeester heeft op 20 oktober 2020 een afspraak gehad met de kascommissie bestaande uit Cornaldo, Martien en Kevin. De kascommissie heeft de jaarrekening 2019-2020 en de verantwoording van het bestuur onderzocht en akkoord bevonden.

Vragen over de financiën van de vereniging? Neem dan contact op met de penningmeester.

 

Aanpassing statuten

De algemene ledenvergadering is in september 2019 akkoord gegaan met aanpassingen in de statuten om het volleybal mogelijk te maken in de vereniging. We zijn daarna een traject ingegaan met de notaris om de statuten opnieuw te bekrachtigen. De notaris heeft vervolgens nog een aantal aanpassingen voorgesteld om de statuten op onderdelen verder te actualiseren. Het bestuur is met de aanvullende aanpassingen akkoord gegaan. Ook de KNVB en NEVOBO zijn al akkoord met de door de notaris voorgestelde aanvullingen.

De algemene ledenvergadering moet echter formeel daarvoor zijn goedkeuring uitspreken. Als we weer in vergadering bij elkaar kunnen komen legt het bestuur deze aanvullingen voor aan jullie en kunnen we het traject bij de notaris afronden.

 

Bestuursverkiezing

Het bestuur bestaat momenteel uit Pim (voorzitter), Peter (secretaris), Teus (penningmeester), Ingrid (kantinezaken), Ab (wedstrijdzaken) en Hans (technische zaken). Hans en Ingrid zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is op zoek naar vervangers!

 

Contributie 2020-2021

Contributie is nodig om de vereniging financieel gezond te houden. Ook in corona-tijd. De vereniging vorm je met alle leden. Het bestuur heeft besloten om de contributies (ondanks het geplande verlies op de begroting) niet te verhogen. In november/december voert de penningmeester de automatische incasso’s door voor de voetballeden.

Voor de volleyballeden komt er een automatisch incasso-ronde zodra de sporthal in het Kulturhus weer opengaat voor de gezamenlijke volleybaltrainingen. Dat ligt momenteel helemaal stil.